Ez a weboldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ez a weboldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Több infó
Megértettem

Általános szerződési feltételek

Munkaerő-közvetítés általános szerződési feltételek

 

 1. Az általános szerződési feltételek hatálya és érvényessége
 • 1.1. Az UNI-WORKER Munkerő-kölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Megbízó) által nyújtott magán-munkaközvetítés szolgáltatás teljesítéseire a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) terjednek ki.
 • 1.2. Megbízó kijelenti, hogy a magán-munkaközvetítési tevékenység végzéséhez előírt feltételeknek megfelel, az illetékes hivatal a 01/2016 nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.
 • 1.3. Az ÁSZF eseti vagy folyamatos jelleggel a Megbízó igényének pontos megadásával, és a megbízás Megbízott általi egyértelmű visszaigazolásával válik hatályossá.
 • 1.4. Magán-munkaközvetítési szolgáltatásra szóló érvényes megbízás az ÁSZF-et kiegészítő, a Megbízó és a Megbízott által megkötött Keretszerződés és a Megbízó által a Megbízott részére megküldött és a Megbízott részéről egyértelműen visszaigazolt egyedi/eseti megrendelés megléte esetén jön létre.
 • 1.5. Amennyiben a Megbízott az ÁSZF-et módosítja, a módosított szövegezésű ÁSZF egy példányát postai úton és elektronikus levélben megküldi Megbízó Keretszerződésben rögzített kapcsolattartó elérhetőségére, valamint közzéteszi a uni-worker.hu honlapon. Amennyiben a Megbízó a módosítással nem ért egyet kezdeményezi a Keretszerződés módosítását, ahol a felek rendelkeznek az ÁSZF-től való eltérésről. Amennyiben a Keretszerződés módosítását a Megbízó nem kezdeményezi, a változások a közlést követő harmincadik napon hatályba lépnek a fennálló jogviszonyra. Amennyiben az ÁSZF módosítását jogszabályváltozás teszi szükségessé, és a jogszabályváltozás hatályba lépése a közléstől számított harminc napon belülre esik, a hatályba lépés napja megegyezik a jogszabály módosítás hatálybalépésének napjával.
 • 1.6. A Keretszerződés és az ÁSZF eltérő rendelkezései esetén a Keretszerződésben foglalt rendelkezéseket kell a jogviszonyra érvényesnek tekinteni.
 1. A megbízás megadása

2.1. Az eseti/egyedi megrendelést a Megbízó a Megbízottnak a Keretszerződésben rögzített kapcsolattartóhoz juttatja el vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

2.2. A megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat munkakörönként:

 • 2.1.1. munkakör/tevékenység megnevezését
 • 2.1.2. a munkaköri feladatokat/tevékenység pontos leírását
 • 2.1.3. az igényelt munkaerő létszámot
 • 2.1.4. az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételeket, ide értve az iskolai végzettségi követelményeket is
 • 2.1.5. a munkavégzés helyét

Szükség esetén:

 • 2.1.6. a munkába lépés napját, jogviszony kezdetének időpontját
 • 2.1.7. a létesíteni kívánt jogviszony határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését
 • 2.1.8. az irányadó munkarendet,
 • 2.1.9. minden olyan körülményt, amely a foglalkoztatás/tevékenység ellátás szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartami elemnek nyilvánítottak
 • 2.2. Amennyiben Megbízó a lehetséges jelöltek közül a kiválasztási tevékenységgel is Megbízottat bízza meg, köteles Megbízottat minden olyan tényről, adatról, körülményről és elvárásról tájékoztatni, mely a kiválasztás eredményességéhez szükséges.
 • 2.3. Megbízó szavatolja, hogy a megbízásban megadott adatok valósak.
 • 2.4. A 2.1.2 pont a munkaköri feladatokat tartalmazó munkaköri leírások mellékelésével is teljesíthető.
 1. A megbízás visszaigazolása
 • 3.1. A megbízást a Megbízott annak kézhezvételétől számított egy munkanapon belül írásban visszaigazolja.
 • 3.2. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat a megbízásban szereplő munkakörönként
  • 3.2.1. munkakör/tevékenység megnevezése
  • 3.2.2. minden olyan körülmény, amely a jelölttel a jogviszony létrehozása szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartalmi elemnek nyilvánítanak.
 • 3.3. A visszaigazolásban szereplő létszám a Megbízó által az eseti megbízásban meghatározott kiválasztási szempontoknak kell, hogy megfeleljen.
 • 3.4. Megbízott a jelölti létszám tekintetében jogosult a megbízást részlegesen is visszaigazolni. Amennyiben Megbízott a megbízásra csak részleges (nem a teljes létszámra vonatkozó) visszaigazolást ad, úgy a Megbízó jogosult a megbízását további kötelezettségek keletkezése nélkül visszavonni. Elállási szándékát Megbízó az egyedi/eseti megrendelésekre vonatkozó szabályok szerint köteles közölni Megbízottal.
 1. Tájékoztatási kötelezettségek

4.1. Az ÁSZF és Keretszerződés alapján előírt bármilyen közlést, kérést vagy beleegyezést tartalmazó nyilatkozatot írásban (levél, fax, e-mail útján) kell megtenni. Az ÁSZF-ben, Keretszerződésben meghatározott esetekben az átvétel visszaigazolása kötelező, egyéb esetekben a küldő fél kérheti az átvétel visszaigazolását, melynek a címzett haladéktalanul köteles eleget tenni, egyéb esetekben a küldő fél bizonyítja közlés megtörténtét.

 1. Teljesítés
 • 5.1. Megbízott köteles a magán-munkaközvetítői tevékenységet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és a Megbízó 2. pontban leírtak szerint megadott megbízásának megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a Megbízó érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével ellátni.
 • 5.2. A teljesítés akkor sikeres, amennyiben a Megbízott által közvetített személlyel (jelölttel) a Megbízó vagy a Megbízóval tartós üzleti kapcsolatban vagy tulajdonosi érdekeltségi viszonyban álló gazdálkodó szervezet, jogi és nem jogi személy, természetes személy, más munkaerő-kölcsönző társaság munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít. A magán-munkaközvetítési megbízás a jelen pontban foglalt személyek és a közvetített személy (jelölt) között a munkába lépés napján teljesítettnek minősül függetlenül attól, hogy a felek írásba foglalták a jogviszony létesítését vagy szóbeli megállapodás alapján létesítettek munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
 • 5.3. Megbízott a szerződés teljesítése során köteles a Megbízó utasításait követni. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmezetés ellenére is ragaszkodik az utasítás végrehajtásához, és emiatt Megbízót kár éri, azért Megbízott felelősséget nem vállal, továbbá amennyiben az utasítás végrehajtása Megbízott számára okoz kárt, úgy azért Megbízó tartozik felelősséggel.
 1. Garancia
 • 6.1. Megbízott a Megbízó írásbeli igénybejelentése alapján az általa közvetített személyek vonatkozásában vállalja, hogy az 5.2. pont szerinti teljesítés napjától (a munkába lépés napjától) számított 60, szellemi munkavállaló esetén 90 felsővezető esetén 180 naptári napon belül egy alkalommal térítésmentesen a korábban megadott munkaköri leírás/tevékenység leírás alapján újabb jelölteket keres, interjúztat és megfelelő jelöltek anyagait továbbküldi a Megbízó felé, amennyiben a fenti határidőn belül
 • a.) a Megbízó a közvetített személy munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással (Mt. 78. §) sikeresen szünteti meg,
 • b.) a közvetített munkavállaló Megbízóval kötött munkaszerződését saját elhatározásából felmondással megszünteti
 • c.) a Megbízó a közvetített személy munkaviszonyát felmondással szünteti meg.

Amennyiben az a.) pont szerinti azonnali hatályú felmondást sikeresen megtámadják és jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősíti a bíróság, úgy a jelen pont szerinti újabb munkaerő közvetítéséért a közvetítői díjat az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül meg kell fizetni Megbízott részére.

 • 6.2. Megbízó 6.1. pont szerinti kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben
 • a.) a megbízásban meghatározottaktól eltérő feltételeket (többek között munkahelyi körülmények, juttatás is) biztosít a közvetített személy részére,
 • b.) a szükséges képzési és betanítási lépéseket elmulasztja

és ezen okból vagy többek között ezen okból kerül a jogviszony megszüntetésre

 • c.) a Megbízó bármely, a Megbízottal fennálló jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget
 • d.) a munkaviszonyt a közvetített személy azonnalis hatályú felmondással sikeresen szünteti meg.

Amennyiben a d.) pont szerinti azonnali hatályú felmondást a Megbízó megtámadja és jogellenes munkaviszony megszüntetésnek minősíti a bíróság, úgy a jelen pont szerinti újabb munkaerő közvetítéséért megfizetett közvetítői díjat az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül vissza kell fizetni Megbízó részére.

 • 6.3. A garanciális igényt Megbízó írásban, a kiközvetített munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére irányuló dokumentum aláírását követő 8 napon belül érvényesítheti Megbízott felé. Amennyiben Megbízó e határidőn belül nem tesz írásos igénybejelentést, úgy a garanciára való jogát elveszíti.
 • 6.4. A garancia fennállását Megbízónak igazolnia kell. Amennyiben nem vagy nem megfelelően igazolja, úgy Megbízott 8 napos határidő szabásával felhívja a hiány pótlására. A határidő sikertelen elteltét követően a garanciális igény nem érvényesíthető.
 • 6.5. A Megbízott az igazolt garanciális igény írásbeli bejelentésétől, illetve a 6.4. pont szerinti hiány pótlásától számított 30 napon belül köteles a 6.1. pontban szabályozott esetekben új jelöltet állítani.
 • 6.6. Megbízott a hitelt érdemlően igazolt garanciális igény írásbeli bejelentésétől számított 30 napon belül köteles a 6.1. pont szerint szabályozott esetekben új jelöltet bemutatni.
 • 6.7. Megbízó a garanciális igénye feltételeként vállalja, hogy a 2. pont szerinti egyedi/eseti megrendelésben meghatározott munkakörülményeket, feltételeket minimálisan a garanciális időtartam alatt betartja.
 • 6.8. Amennyiben a Megbízó – saját elhatározásából - más forrásból pótolja az alapból kiközvetített személyt, úgy a Megbízott garanciális kötelezettsége a jogviszony létesítése napján megszűnik. Megbízónak további igénye a közvetített munkavállaló vonatkozásában nem állhat fenn, a megbízás Megbízott részéről szerződésszerűen teljesítésre került.
 1. Egyéb rendelkezések
 • 7.1. Megbízott és Megbízó kötelezik magukat, hogy a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban a tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, a másik fél hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Megbízott a fenti kötelezettséget alkalmazottai és alvállalkozói körében is teljes körűen érvényesíti a jelen szerződés megszűnését követően is.
 • 7.2. A Megbízott a megbízás ellátása során tudomására jutott műszaki és technológiai megoldásokat, egyéb hivatalos információkat köteles üzleti titokként kezelni, illetve azokat jelen szerződésen kívüli tevékenységben nem használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti, vagy más egyéb módon nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a Megbízott az információ kiadására jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése alapján köteles.
 • 7.3. Megbízó köteles minden információt megadni, tényről, adatról tájékoztatni Megbízottat, mely a megbízás teljesítéséhez szükséges, továbbá mely alapján Megbízott a garanciális kötelezettsége fennállását és a feltételeket ellenőrizheti. Megbízó köteles a teljesítés megtörténtét a megbízási díj alapjául szolgáló adatokkal haladéktalanul írásban közölni Megbízottal. A teljesítéssel és a megbízással kapcsolatos adatok, információk elhallgatása vagy hamis információk átadása Megbízó büntetőjogi és polgári jogi felelősségét vonja maga után.
 1. Fizetési feltételek
 • 8.1. A Megbízó az 5.2. pont szerinti teljesítésről a teljesítéstől számított 3 napon belül a megbízási díj meghatározásához szükséges adatokkal tájékoztatást küld a Megbízott részére. A tájékoztatás alapján a Megbízott által kiállított és megküldött teljesítésigazolást a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül köteles Megbízó leigazolni és a Megbízott részére visszaküldeni. A teljesítésigazolás alapján Megbízott számlát állít ki.
 • 8.2. Megbízó a számlán megjelölt határidőn belül köteles a számla összegét kiegyenlíteni.
 • 8.3. Amennyiben Megbízó fizetési késedelembe esik, úgy a késdelem idejére késedelmi kamatot köteles fizetni a felek között létrejött szerződésben meghatározott mértékben.
 • 8.4. Ha a Megbízó fizetési késedelme meghaladja a 15 napot, úgy Megbízott jogosult az éppen folyamatban lévő megbízás teljesítésének felfüggesztésére és jogosult a felfüggesztéssel összefüggésben felmerülő költségeit Megbízónak a kertszerződésben szereplő megbízási díjon felül felszámítani.

Amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 30 napot, Megbízott jogosult a felek között fennálló szerződéstől, keretszerződéstől elállni igényei érvényesítése mellett.

8.5. Amennyiben a teljesítésigazolást a Megbízó három munkanapon belül nem igazolja vissza és kifogást sem emel, Megbízott a számlát a teljesítésigazolás szerint állítja ki, és Megbízó fizetési kötelezettsége az adott számla tekintetében a Keretszerződésben és az ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételek szerint beáll. Az ezt követően felmerülő elszámolási eltéréseket a Felek a következő számlában vagy külön elszámoló-számlán rendezik.

 1. Kötbér, kártérítés

9.1. Amennyiben a Megbízó a 2. pontban leírtak szerint adott megbízását visszavonja vagy módosítja, akkor Megbízott jogosult a teljesítés előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeire tekintettel meghiúsulási kötbért felszámítani.

 1. Átmeneti rendelkezések

Jelen ÁSZF 2016.10.01. napján lép hatályba.

A hatályba lépése előtt megkötött Keretszerződésekre az ÁSZF hatálya nem terjed ki. A Keretszerződés módosítása alkalmával rendelkeznek a felek az ÁSZF jogviszonyukra is kiterjedő hatályosulásáról.

 

Munkaerő-kölcsönzés általános szerződési feltételei

 

 1. Az általános szerződési feltételek hatálya és érvényessége
 • 1.7. Az UNI-WORKER Munkerő-kölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Kölcsönbeadó) által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás teljesítéseire a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) terjednek ki.
 • 1.8. Kölcsönbeadó kijelenti, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzéséhez előírt feltételeknek megfelel, a 02/2015 nyilvántartási számon nyilvántartásba vette.
 • 1.9. Az ÁSZF eseti vagy folyamatos jelleggel a Kölcsönvevő igényének pontos megadásával, és a megbízás Kölcsönbeadó általi egyértelmű visszaigazolásával válik hatályossá.
 • 1.10. Munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásra szóló érvényes megbízás az ÁSZF-et kiegészítő, a Kölcsönvevő és a Kölcsönbeadó által megkötött Keretszerződés és a Kölcsönvevő által a Kölcsönbeadó részére megküldött és a Kölcsönbeadó részéről egyértelműen visszaigazolt egyedi/eseti megrendelés megléte esetén jön létre.
 • 1.11. Amennyiben a Kölcsönbeadó az ÁSZF-et módosítja, a módosított szövegezésű ÁSZF egy példányát postai úton és elektronikus levélben megküldi Kölcsönvevő Keretszerződésben rögzített kapcsolattartó elérhetőségére, valamint közzéteszi a uni-worker.hu honlapon. Amennyiben a Kölcsönvevő a módosítással nem ért egyet kezdeményezi a Keretszerződés módosítását, ahol a felek rendelkeznek az ÁSZF-től való eltérésről. Amennyiben a Keretszerződés módosítását a Kölcsönvevő nem kezdeményezi, a változások a közlést követő harmincadik napon hatályba lépnek a fennálló jogviszonyra. Amennyiben az ÁSZF módosítását jogszabályváltozás teszi szükségessé, és a jogszabályváltozás hatályba lépése a közléstől számított harminc napon belülre esik, a hatályba lépés napja megegyezik a jogszabály módosítás hatálybalépésének napjával.
 • 1.12. A Keretszerződés és az ÁSZF eltérő rendelkezései esetén a Keretszerződésben foglalt rendelkezéseket kell a jogviszonyra érvényesnek tekinteni.
 1. A megbízás megadása

2.1. Az eseti/egyedi megrendelést a Kölcsönvevő a Kölcsönbeadónak a Keretszerződésben rögzített kapcsolattartóhoz juttatja el vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

2.2. A megbízásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat munkakörönként:

 • 3.4.1. munkakör megnevezését
 • 3.4.2. a munkaköri feladatokat
 • 3.4.3. az igényelt munkaerő létszámot
 • 3.4.4. az elvégzendő munkára vonatkozó alkalmazási feltételeket, ide értve az iskolai végzettségi követelményeket is, 2 amennyiben a Kölcsönvevő foglalkoztat azonos munkakörben saját alkalmazásban álló munkavállalót, úgy az arra a munkakörre vonatkozó munkaszerződés, kollektív szerződés és egyéb munkáltatói szabályzatok és/vagy rendelkezések alapján a saját munkavállalónak adott juttatással megegyező mértékű bruttó alapbért, egyéb bérelemeket és bér jellegű juttatásokat (pótlékok, mozgó bér, jutalmak, bónuszok, prémiumok), cafetéria elemeket és költségtérítéseket, természetbeni juttatásokat
 • 3.4.5. amennyiben a Kölcsönvevő nem foglalkoztat azonos munkakörben saját alkalmazásban álló munkavállalót, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát
 • 3.4.6. a munkába lépés napját, időpontját
 • 3.4.7. a munkaerő-kölcsönzés időtartamát
 • 3.4.8. a munkavégzés helyét
 • 3.4.9. az irányadó munkarendet, és a kölcsönzött munkavállalók első heti munkaidő-beosztását
 • 3.4.10. a munkáltatói jogkör gyakorlóját, közvetlen felettest
 • 3.4.11. minden olyan körülményt, amely a foglalkoztatás szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartami elemnek nyilvánítottak
 • 3.5. A 2.1.4 pontban szereplő adatok megadása mellőzhető, ha a Kölcsönvevő a 2.1.5 pont szerinti nyilatkozatot tesz. Egyebekben a 2.1 pontban foglalt adatok teljes körének írásban történt megadása hiányában a Kölcsönbeadó a teljesítést nem köteles megkezdeni.
 • 3.6. Kölcsönvevő szavatolja, hogy a megrendelésben a 2.1.4 pontban megadott adatok valósak, és azonosak az azonos munkakörre vonatkozó munkaszerződés, kollektív szerződés és egyéb munkáltatói szabályzatok és/vagy rendelkezések tartalmával, továbbá azt, hogy e szabályok és megállapodások megváltozása esetén ennek tényéről és tartalmáról öt napon belül értesíti Kölcsönbeadót.
 • 3.7. A 2.1.2 pont a munkaköri feladatokat tartalmazó munkaköri leírások mellékelésével is teljesíthető.
 • 3.8. A Kölcsönbeadó a munkabérek számfejtése során a 2.1.4 pont szerint megadott béradatok figyelembe vételével köteles eljárni. Amennyiben Kölcsönvevő a 2.1.5 pont szerinti nyilatkozatot tett és a megbízásban a Kölcsönvevő nem ad meg a Munka Törvénykönyvében rögzített munkaidő-beosztási és/vagy bérszámítási szabályoktól eltérő igényt, úgy Kölcsönbeadó a kölcsönzött munkavállalók foglalkozatása során a Munka Törvénykönyve által megengedett minimum követelményeket fogja alkalmazni.
 • A megbízás visszaigazolása
 • 4.1. A megbízást a Kölcsönbeadó annak kézhezvételétől számított két munkanapon belül írásban visszaigazolja.
 • 4.2. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat a megbízásban szereplő munkakörönként
  • 4.2.1. munkakör megnevezése
  • 4.2.2. minden olyan körülmény, amely a munkavállaló foglakoztatása szempontjából lényeges, vagy amelyeket a Felek a Keretszerződésben szükséges tartalmi elemnek nyilvánítanak.
 • 4.3. A visszaigazolásban szereplő létszám a Kölcsönvevő által az eseti megbízásban meghatározott kiválasztási szempontoknak kell, hogy megfeleljen.
 • 4.4. Kölcsönbeadó a munkavállalói létszám tekintetében jogosult a megbízást részlegesen is visszaigazolni. Amennyiben Kölcsönbeadó a megbízásra csak részleges (nem a teljes létszámra vonatkozó) visszaigazolást ad, úgy a Kölcsönvevő jogosult a megbízását további kötelezettségek keletkezése nélkül visszavonni. Elállási szándékát Kölcsönvevő az egyedi/eseti megrendelésekre vonatkozó szabályok szerint köteles közölni Kölcsönbeadóval.
 • Tájékoztatási kötelezettségek

4.1. Az ÁSZF és Keretszerződés alapján előírt bármilyen közlést, kérést vagy beleegyezést tartalmazó nyilatkozatot írásban (levél, fax, e-mail útján) kell megtenni. Az ÁSZF-ben, Keretszerződésben meghatározott esetekben az átvétel visszaigazolása kötelező, egyéb esetekben a küldő fél kérheti az átvétel visszaigazolását, melynek a címzett haladéktalanul köteles eleget tenni, egyéb esetekben a küldő fél bizonyítja közlés megtörténtét.

 • A munkáltatói jogok és kötelezettségek megosztása

5.1. A szolgáltatás teljesítése során a kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatása tekintetében a Kölcsönbeadó minősül munkáltatónak:

 1. a.) a munkavállaló alkalmazására
 2. b.) a munkaszerződés megkötése
 3. c.) a foglalkoztatással kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott költségek viselése, az ezekhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítésése
 4. d.) a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére vonatkozóan

5.2. A kikölcsönzés tartama alatt a kölcsönvevő köteles

 1. a.) a munkavállalót foglakoztatni
 2. b.) a munkavállalót olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat,
 3. c.) biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit,
 4. d.) a fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról,
 5. e.) ellátni a munkavállaló munkavédelmével kapcsolatos munkáltatói feladatokat, beleértve a munka és balesetvédelmi valamint más, kötelezően előírt oktatások megtartását, és ezek jegyzőkönyvezését, valamint a kölcsönzött munkavállalókat az elvégzendő feladatra betanítani, valamint a feladat elsajátításáról a munkavállaló önálló munkavégzése előtt meggyőződni.
 6. f.) a munkaidővel és pihenőidővel, ezek nyilvántartásával valamint a szabadság kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a munkáltatót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket gyakorolni és teljesíteni
 7. g.) gyakorolni a munkavégzés során az utasítás jogát, a napi normát jogszabályoknak megfelelően előírni.
 8. h.) a munkavégzés helyét kijelölni
 9. i.) kettős bejelentési kötelezettségének eleget tenni
 • 5.3. Kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalókat köteles tájékoztatni a munkavégzésük, magatartásuk megfigyelésére szolgáló technikai eszközökről, és az ezek segítségével rögzített adatok kezeléséről, amennyiben a munkavégzés helyén ilyet alkalmaz.

Amennyiben Kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalók számára béren kívüli juttatásokat biztosít, és azokat Kölcsönvevő közvetlenül adja a kölcsönzött munkavállalónak, az e juttatásokhoz kapcsolódó közterheket és költségeket viseli, valamint eleget tesz az e juttatások esetére jogszabályban előírt bevallási kötelezettségének.

 • 5.4. Kölcsönvevő munkahelyi baleset bekövetkezésekor Kölcsönbeadó munkavállalójával a saját munkavállalóival megegyező módon köteles eljárni. Baleset esetén a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönbeadót azonnal értesíteni és biztosítani a baleset közös kivizsgálásának feltételeit. A balesetek nyilvántartása és a kapcsolódó bejelentési kötelezettség Kölcsönvevő feladata.
 • Teljesítés
 • 7.1. Kölcsönbeadó köteles a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet a vonatkozó jogszabályi követelményeknek és a Kölcsönvevő 2. pontban leírtak szerint megadott megbízásának megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a Kölcsönvevő érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével ellátni.
 • 7.2. A teljesítés megkezdésekor Kölcsönbeadó a kölcsönzött munkavállalókkal kapcsolatos, a jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségének teljesítését igazoló dokumentumok másolatát köteles Kölcsönvevőnek átadni a munkaszerződés megkötését követő egy napon belül:
 • 7.3. Kölcsönbeadó a szerződés teljesítése során Kölcsönvevő utasításai alapján jár el. Amennyiben a Kölcsönvevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Kölcsönbeadó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Kölcsönvevő a figyelmezetés ellenére is ragaszkodik az utasítás végrehajtásához, és emiatt Kölcsönvevőt kár éri, azért Kölcsönbeadó felelősséget nem vállal, továbbá amennyiben az utasítás végrehajtása Kölcsönbeadó számára okoz kárt, úgy azért Kölcsönvevő tartozik felelősséggel.
 • 7.4. A kölcsönzött munkavállalók bérelszámolása során a Megrendelő/Kölcsönvevő által meg nem adott vagy nem egyértelműen megadott tájékoztatás alapján kezelendő esetekben Kölcsönbeadó a Munka Törvénykönyvének az adott esetre vonatkozó minimál-követelményei alapján fog eljárni.
 • Egyéb vállalások, kötelezettségek
 • 8.1. Kölcsönvevő és Kölcsönbeadó a kölcsönzött munkavállalót nem foglalkoztathatják jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre, valamint a Kölcsönvevő sztrájkban résztvevő munkavállaló helyettesítésére.
 • 8.2. Kölcsönvevő és Kölcsönbeadó a köztük létrejött megállapodásban nem korlátozhatják illetve zárhatják ki azokat a jogokat, amelyek a kölcsönzött munkavállalót a Munka törvénykönyve, vagy más jogszabály alapján megilletik.
 • 8.3. Kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre nem kötelezheti
 • 8.4. A munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a Kölcsönbeadó gyakorolhatja, Kölcsönvevő köteles megtagadni a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésére irányuló jognyilatkozatának átvételét.
 • 8.5. Kölcsönbeadó és Kölcsönvevő kötelezik magukat, hogy a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban a tudomásukra jutott minden adatot, tényt, információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, a másik fél hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Kölcsönbeadó a fenti kötelezettséget alkalmazottai és alvállalkozói körében is teljes körűen érvényesíti a jelen szerződés megszűnését követően is.
 • 8.6. A Kölcsönbeadó a megbízás ellátása során tudomására jutott műszaki és technológiai megoldásokat, egyéb hivatalos információkat köteles üzleti titokként kezelni, illetve azokat jelen szerződésen kívüli tevékenységben nem használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti, vagy más egyéb módon nem hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a Kölcsönbeadó az információ kiadására jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése alapján köteles.
 • 8.7. Kölcsönbeadó a kölcsönzött munkavállalók munka-alkalmassági egészségügyi vizsgálatáról az előírásoknak megfelelően saját hatáskörben és költségére gondoskodik a Kölcsönvevőtől kapott munkakörhöz tartozó expozíciós értékek szerint.
 • Fizetési feltételek
 • 9.1. Kölcsönbeadó és Kölcsönvevő havonta számol el a teljesítésekkel, az elszámolás napja tárgyhó utolsó napja. Kölcsönvevő a tárgyhót követő hónap harmadik napjáig megküldi a kölcsönzött munkatársak tárgyhóra vonatkozó munkaidő-igazoló lapját Kölcsönbeadónak. A Kölcsönbeadó teljesítésigazolást állít ki, Kölcsönvevő kapcsolattartójával egyezteti az adatokat. A teljesítésigazolást a Kölcsönvevőnél alkalmazásban álló kölcsönzött munkatárs munkáltatói jogkör gyakorlója aláírva elektronikusan eljuttatja Kölcsönbeadónak, amely alapján a teljesítés ellenértéke kifizethető. Kölcsönbeadó a tárgyhót követő hónap 15. (Tizenötödik) napjáig kiállítja Kölcsönvevő részére a megbízási díjról szóló számlát. Ha a munkaviszony a hónap közben szűnik meg, a Kölcsönvevő köteles az utolsó munkában töltött napot követő három munkanapon belül a munkabér-kifizetéshez szükséges adatokat a Kölcsönbeadónak átadni.
 • 9.2. Amennyiben a teljesítésigazolást a Kölcsönvevő három munkanapon belül nem igazolja vissza és kifogást sem emel, Kölcsönbeadó a számlát a teljesítésigazolás szerint állítja ki, és Kölcsönvevő fizetési kötelezettsége az adott számla tekintetében a Keretszerződésben és az ÁSZF-ben rögzített fizetési feltételek szerint beáll. Az ezt követően felmerülő elszámolási eltéréseket a Felek a következő számlában vagy külön elszámoló-számlán rendezik.
 • 9.3. Késedelmes fizetés esetén Kölcsönbeadó a Ptk szerinti késedelmi kamatot felszámítja.
 • 9.4. Amennyiben Kölcsönvevő korábbi teljesítésének ellenértékével tizenöt napot meghaladó fizetési késedelembe esik, Kölcsönbeadó jogosult az aktuális teljesítést annak visszaigazolásától függetlenül azonnal felfüggeszteni és a felfüggesztéssel összefüggésben felmerülő költségeit Kölcsönvevőnek a kertszerződésben szereplő megbízási díjon felül felszámítani.
 • Garancia, kötbér, kártérítés
 • 10.1. Kölcsönbeadó a kölcsönzött munkatársak munkahelyről való indokolatlan távolmaradása vagy felmondása esetén vállalja, hogy a meghatározott létszámú munkaerőt folyamatosan, kiesések elkerülésével –Kölcsönvevő kérése esetén- 15 (Tizenöt) napon belül biztosítja. Fenti rendelkezés irányadó abban az esetben is, amennyiben Kölcsönvevő nem elégedett a kölcsönzött munkaerővel. Ilyennek minősül, ha a kölcsönzött munkaerő nem tartja be a Kölcsönvevő által meghatározott időbeosztást, magatartása sérti a Kölcsönvevő üzleti érdekeit, teljesítménye nem felel meg a Kölcsönvevő által elvártaknak.
 • 10.2. Amennyiben a Kölcsönvevő a 2. pontban leírtak szerint adott megbízását visszavonja vagy módosítja, akkor Kölcsönbeadó jogosult a teljesítés előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeire tekintettel meghiúsulási kötbért felszámítani.
 • 10.3. A munkavállaló károkozása esetén a Ptk. alkalmazott károkozásért való felelősség szabályait kell alkalmazni, amely során munkáltatónak a Kölcsönvevőt kell tekinteni. A munkavállalónak a kikölcsönzés során okozott kárért vagy személyiségi jogai megsértéséért Kölcsönvevő és Kölcsönbeadó egyetemlegesen felel.
 • Átmeneti rendelkezések

Jelen ÁSZF 2016.08.01 napján lép hatályba.

A hatályba lépése előtt megkötött Keretszerződésekre az ÁSZF hatálya nem terjed ki. A Keretszerződés módosítása alkalmával rendelkeznek felek az ÁSZF jogviszonyukra is kiterjedő hatályosulásáról.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

UNI-WORKER MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

 1. Bevezetés

Az UNI-WORKER Munkaerő-kölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 33., a továbbiakban UNI-WORKER Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. Az UNI-WORKER Kft. adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

Az UNI-WORKER Kft. adatkezelési elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.
 • magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető az UNI-WORKER Kft. Weboldalán: www.uni-worker.hu cím alatt.

Az UNI-WORKER Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. Az esetleges módosításokról minden érintett kellő időben tájékoztatást kap.

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-101514/2016.

 1. Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 1. Az UNI-WORKER Kft. adatkezelési alapelvei

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelésre jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek,
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is ) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az UNI-WORKER Kft –t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni. A megkeresés csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre

Az UNI-WORKER Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Munkaerő-kölcsönzés és közvetítés

Az adatkezelés célja:

Adatbázis építése

Munkaerő-kölcsönzési, -közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi igazolvány szám, lakcímkártya száma, bizonyítvány azonosítók), elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig

Az érintettek jogai: minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és - amennyiben az UNI-WORKER Kft. szolgáltatását nem kívánja tovább igénybe venni – törlését. A személyes adatok módosítására az on-line felületen regisztrált érintetteknek a www.uni-worker.hu elérhetőségeken, a nem az on-line felületen regisztrált érintetteknek a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy személyesen az UNI-WORKER Kft. irodában van lehetőség. Érintett a személyes adatok törlését a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, kérheti, amely kérelem az adatbázisból való törlést is jelenti egyben. Az érintettek jogaik megsértése esetén jogosultak tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen ( az UNI-WORKER Kft. –nél a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen) , illetve jogosultak a jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Adattovábbítás: az érintett az adatbázisba való regisztráláskor elfogadja, hogy személyes adatait az UNI-WORKER Kft. továbbíthatja szolgáltatást igénybevevő partnereknek munkaerő toborzás céljából.

Adatbiztonság: A személyes adatok tárolása és feldolgozása az UNI-WORKER Kft. székhelyén védett web-szerveren történik. Az UNI-WORKER Kft. megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elvesztéstől.

A szolgáltatással kapcsolatos elektronikus levelezések

Amennyiben az UNI-WORKER Kft. szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája merülne fel, a www.uni-worker.hu weboldalon a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeken, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen közölheti. AZ UNI-WORKER Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb hat hónap elteltével törli.

5.A személyes adatok tárolása, biztonsága

Az UNI-WORKER Kft. számítástechnikai rendszere és más adatmegőrzési helye a székhelyén a 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 33. sz alatt található meg. AZ UNI-WORKER Kft. informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen.

Az UNI-WORKER Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védelemmel van ellátva a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen, valamint az UNI-WORKER Kft. a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az UNI-WORKER Kft. tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az UNI-WORKER Kft megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételnél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az UNI-WORKER Kft. , mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az UNI-WORKER Kft. költségtérítést állapít meg.

Az UNI-WORKER Kft. a személyes adatot törli, amennyiben:

 1. kezelése jogellenes
 2. azt az érintett kéri
 3. az hiányos vagy téves és ez az állapot nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 4. az adatkezelés célja megszűnt
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 6. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az UNI-WORKER Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi

Az UNI-WORKER Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.

Az UNI-WORKER Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az UNI-WORKER Kft. az okozott kárt megtéríti, amennyiben az érintett adatait jogellenesen kezelte vagy a technikai adatvédelem követelményeit megszegte. Az UNI-WORKER Kft. azonban mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Az adatkezelő elérhetőségei és adatai

NÉV: UNI-WORKER KFT.

CÍM: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 33.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 08-09-016963

ADÓSZÁM: 14474826-2-08

TELEFONSZÁM: +36 96 283 – 281

 


Ügyfélszolgálat

Kérdése van?
Hívjon minket és segítünk!

+36 96 283 – 281

Elérhetőségeink

 • UNI-WORKER KFT.
 • Cím: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 33. (5-ös kapucsengő)
 • Tel: +36 96 283 – 281
 • Email: [email protected]